OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

1. Správce osobních údajů

1.1. Kontaktní údaje

 • Obchodní firma: Dentamed (ČR), spol. s r.o.
 • Sídlo: Pod Lipami 2602/41, 130 00 Praha 3
 • Identifikační číslo: 25 08 31 63
 • Kontaktní údaje: telefon +420 266 007 111, e-mail: gdpr@dentamed.cz, datová schránka: 5bpymb6

1.2. Pověřenec na ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů nemá pověřence na ochranu osobních údajů, jelikož na něj nedopadá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 GDPR a tak tento pověřenec společností Dentamed nebyl jmenován.

V případě dotazů vztahujících se k vašim osobním údajům je možné Dentamed kontaktovat písemně, elektronicky nebo telefonicky dle výše uvedených kontaktních informací.

2. Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Dentamed (ČR), spol. s r.o. jako tzv. správce osobních údajů, které nám vy jako zákazník poskytujete. Shromažďujeme o vás jen základní osobní údaje, nikoliv zvláštní citlivé typy informací nebo informace založené na lokaci. Informace zahrnují jméno, adresu, e-mail, telefon. Potřebujeme znát vaše základní osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout naše služby v souladu s touto smlouvou. Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které potřebujeme k poskytování našich služeb.

Veškeré námi zpracovávané osobní údaje zpracovávají naši pracovníci v České republice. K vašim údajům nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou případů, kdy k tomu je zákonný důvod.

Máme ve společnosti zavedenu politiku bezpečného nakládání s informacemi, která zahrnuje i bezpečné zpracování vašich osobních údajů.

2.1. Marketing

Používáme informace uložené v databázi našich zákazníků, abychom vám mohli odesílat vhodné nabídky a newslettery, jakož i za účelem poskytování zákaznických služeb, provádění správy účtů a zasílání aktualit.

Za tímto účelem:

 • při zasílání newsletterů a/nebo marketingové a jiné vzájemné komunikaci zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu
 • zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je vaše jméno, kontaktní preference, historie objednávek a korespondence s naší společností

2.2. Uzavření a plnění smlouvy

Jestliže jste si od nás koupili produkt nebo službu jako zákazníci nebo spolupracujete-li s námi jako dodavatelé nebo obchodní partneři, zpracováváme vaše osobní údaje pro administrativní účely, jako je odesílání faktur a provádění plateb. Vaše osobní údaje používáme také za účelem dodávání, přijímání a správy našich nebo vašich produktů a služeb. Naše společnost bude zpracovávat vaše osobní údaje za účelem dalšího plnění naší smlouvy, včetně dodávky zákaznických služeb.

Za tímto účelem:

 • zpracováváme osobní údaje, protože je to nezbytné pro uzavření smlouvy mezi vámi a naší společností. Naše společnost nemůže uzavírat smlouvy, aniž by získala požadované informace
 • zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je vaše jméno, platební informace a podrobnosti o vaší korespondenci s naší společností

2.3. Umožnění vašeho kontaktu s námi

Naše společnost je aktivní na platformách sociálních médií, jako jsou Facebook. Kontaktujete-li naši společnost prostřednictvím sociálních médií, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem odpovědí na vaše dotazy a reakcí na vaše vzkazy.

Za tímto účelem:

 • zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu, abychom odpovídajícím způsobem reagovali na vaše dotazy a odkázali vás na stránky našich sociálních médií

2.4. Dodržování předpisů

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje za účelem dodržování zákonů a dalších právních předpisů, např. za účelem plnění daňových povinností a zákonných povinností souvisejících s obchodní činností. V případech stanovených platnými zákony a jinými předpisy můžeme být povinni zpřístupnit vaše osobní údaje správním nebo dozorovým orgánům.

Za tímto účelem:

 • zpracováváme vaše osobní údaje k zajištění dodržování platných právních předpisů
 • zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je vaše jméno, historie objednávek a plateb, podrobnosti o DPH a jiných daních

2.5. Účast na propagačních a jiných akcích

Posíláme vám informace o propagačních akcích a pozvánky k účasti na různých aktivitách a vzdělávacích akcích. Jestliže se rozhodnete pro účast na některé z těchto aktivit, potřebujeme vaše osobní údaje, abychom byli schopni tyto aktivity organizovat. Navíc, pokud se některé z těchto aktivit zúčastníte, potřebujeme vaše osobní údaje pro vyhodnocení předmětné propagační nebo jiné akce.

Za tímto účelem:

 • vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním
 • zpracováváme vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, datum narození a záznamy o příslušné akci

2.6. Dotazy a reakce

Budete-li nás kontaktovat, budeme vaše osobní údaje používat za účelem reakce a odpovědi na vaše dotazy.

Za tímto účelem:

 • zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, pokud nám vaše osobní údaje poskytnete
 • zpracováváme vaše jméno, kontaktní údaje, vaši korespondenci s námi, vaše dotazy a veškeré ostatní osobní údaje, které jsou nezbytné pro zodpovězení vašich dotazů

3. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Naše společnost bude obecně uchovávat údaje obchodního partnera pouze po dobu požadovanou pro příslušný obchodní účel, v rozsahu přiměřeně nezbytném pro splnění požadavků platných právních předpisů nebo do odvolání souhlasu.

Neprodleně po uplynutí příslušné lhůty pro uchovávání údajů, budou údaje:

 • bezpečně vymazány nebo zničeny
 • anonymizovány
 • předány do archivu (nebude-li to zakazovat zákon nebo platný plán skartace)

4. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Zaměstnanci naší společnosti jsou oprávněni přistupovat k osobním údajům výhradně v rozsahu nezbytném pro stanovené účely a pro plnění jejich pracovních povinností.

Získá-li třetí strana přístup k vaši osobním údajům, naše společnost přijme smluvní a technická a opatření, aby zajistila, že vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu, v němž bude toto zpracování nezbytné. Třetí strany budou vaše osobní údaje zpracovávat výhradně v souladu s platnou právní úpravou.

V jiných případech budou vaše osobní údaje předávány třetím stranám pouze pokud to bude vyžadovat platný právní předpis.

5. Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečeny

Zavedli jsme odpovídající bezpečnostní opatření k zajištění zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů. Zavedli jsme odpovídající technická, fyzická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před náhodným a protiprávním zničením nebo náhodnou ztrátou, škodou, úpravou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, jakož i před všemi ostatními formami protiprávního zpracování (včetně nadbytečného shromažďování).

6. Jaká jsou vaše práva?

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme
 • Právo na opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz)

Všechna svá práva můžete uplatnit kdykoliv osobně v sídle správce, pomocí elektronické komunikace přes datovou schránku, e-mailovou adresu, nebo písemně a to dle výše uvedených kontaktních informací.

Dále máte možnost neposkytnout své osobní údaje ke zpracování či vznést námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů správce. Využití těchto práv může mít důsledky, které jsou uvedeny u jednotlivých účelů zpracování v bodě 2.

Dentamed, jakožto správce Vašich osobních údajů, zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázaná, a v souladu s právními předpisy České republiky.

Při zpracování vašich osobních údajů nedochází k profilování, ani k automatizovanému rozhodování.

Podrobnější informace k vašim právům můžete nalézt přímo v obecném nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) nebo na stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.